Vykdomi nauji projektai

Elektros ir šilumos gamybos iš sunkiai perdirbamų atliekų technologija“

UAB „Gilė inžinerija“ – Lietuviško kapitalo įmonė, Gilės grupė narė, nuo 2011 m. sėkmingai veikianti specializuotos šildymo įrangos, jos komponentų gamybos, automatizavimo sprendimų, skirtų šildymo sistemoms bei įrengimams kūrimo srityje. Įmonė, jungdama didelę patirtį turinčių ekspertų komandą siekia efektyviai naudoti energetinius resursus, tausoti aplinką, atsakingai vertinti savo siūlomus sprendimus vartotojams, kurti draugiškus aplinkai sprendimus energetikoje. Plečiant didžiuosiuose miestuose ir kitose urbanizuotose vietovėse susidarančių vandens nuotekų surinkimo sistemas ir didinant nuotekų valymo efektyvumą, valymo metu susidarančio dumblo kiekiai auga. Nuotekų dumblo panaudojimo problema tampa opi ne tik Lietuvoje, bet ir kitose, pažengusiose valstybėse.  Situacijai spręsti UAB „Gilė inžinerija“ ekspertai – tyrėjai, bendradarbiaudami su Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkais, įgyvendins projektą, kurio metu sieks sukurti technologiją, skirtą beatliekinės technologijos metodo praktinio modelio sukūrimo, taršių vandenvalos atliekų sankaupų mažinimui, panaudojant nuotekų dumblą energijos ir fosforo atgavimui. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų metu tikimasi dumblą stabilizuoti tolimesniam apdorojimui, bei parinkti technologiją ir įrangą – kuri tam tinkama. Sekančiu žingsniu – tai nukreipti į kogeneracinį įrenginį, kuris atliks energetinį išskaidymą, šilumos ir energijos gamybai. Projekto metu planuojama baigti kurti komunalinio dumblo stabilizavimo technologiją, ją pritaikyti pramoniniams procesams, sukurti bandomuosius stabilizavimo ir deginimo įrengimus bei juos išbandyti praktiškai.

UAB „Gilės inžinerija“ projektas  įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“, projekto numeris  S-01.2.1-LVPA-K-856-01-0251.

UAB „Gilės Inžinerija“ įgyvendinamo projekto tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą, suvienyti mokslininkų bei praktikų žinias  ir pateikti vartotojams šiuolaikišką, modernią racionalaus ir ekonomiškai tvaraus antrinio nuotekų dumblo panaudojimo technologiją.

Projekto metu bus sukurta komunalinio dumblo stabilizavimo technologija – dumblo, susidarančio vandens valymo įrenginiuose, naudojimo kogeneracinėje jėgainėje technologija, kurią bus siekiama pritaikyti pramoniniams procesams, sukurti bandomuosius stabilizavimo ir deginimo įrengimus bei juos išbandyti praktiškai..

Bendra projekto vertė- 1 238 644,54 Eur.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 847 468,93 Eur investicijų suma.

Projekto įgyvendinimo trukmė 36 mėnesiai.

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete  https://www.gilesinzinerija.com/

UAB „Gilės inžinerija“  įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą„UAB „Gilės inžinerija“ gamybos procesų skaitmeninimas, sudarant sąlygas darbo našumo augimui“

Pagrindiniai įmonės gaminiai yra konteinerinės katilinės, kurių galia nuo 100 iki 500 kW, kilnojamo tipo katilinės, specializuoti šildymo mazgai pramonės objektams. Pagal užsakovo poreikius ir esamą katilinę yra sumodeliuojama ir pagaminama konteinerinė katilinė, kuri prijungiama prie esamos ar buvusios inžinerinės šildymo sistemos.

UAB „Gilės inžinerija įsteigta 2010 m. Įmonės veikla – specializuotos šildymo įrangos, jos komponentų gamyba, automatizavimo sprendimai šildymo sistemoms bei įrengimams. Pagrindinė įmonės veikla nukreipta naujų technologijų taikymui šildymo technikai, automatizacijos sprendimų pritaikymas specializuotoms sistemoms ir vartotojams.

Įmonė numato darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, apmokant juos dirbti su naujomis technologijomis, supranta erdvinio projektavimo, verslo valdymo sistemos įdiegimo, debesijos sistemų panaudojimo, kibernetinio saugumo privalumus ir yra pasirengusi investuoti į tokias technologijos ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.

Projekto tikslas – kelti darbuotojų kvalifikaciją, apmokant juos dirbti su naujomis technologijomis, įdiegti įmonėje erdvinio projektavimo, verslo valdymo, kibernetinio saugumo, dedesijos sistemas, siekiant padidinti įmonės darbo našumą. Projekto tikslui įgyvendinti atliktas įmonės technologinis auditas bei remiantis audito metu nustatytu poreikiu, nustatyti projekto uždaviniai.

Projektas prisideda prie Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos tikslų ir veiksmų plano prioritetinės srities „Inovacijos įgyvendinimo. Projektas svariai padidins įmonės konkurencingumą, suteiks realias galimybes įsitvirtinti pasaulinėje rinkoje.

Projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos struktūrinę paramą pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonę Nr. 03.3.1- LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT, projekto numeris 03.3.1-LVPA-K-854-02-0159.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 76 816,79 eurų investicijų suma.

Bendra projekto suma – 170 520,65 eurų

Projekto įgyvendinimo trukmė iki 2022-11-25

Naujas projektas gamybos skaitmeninimui